صدای مشتری

صدای مشتری

مدیران شرکت خودروسازان بم با توجه به منشور کاری خود، پاسخ به انتقادات و پیشنهادات مخاطبین و مشتریان را اصل قرار میدهد.