نظرخواهی از مشتریان در خصوص وب سایت بم خودرو

نظرخواهی از مشتریان در خصوص وب سایت بم خودرو

این پرسشنامه با هدف اندازه گیری میزان رضایت مشتریان از وب سایت شرکت خدمات و تجارت بم خودرو تهیه شده است. با پاسخگویی دقیق به سوالات ذیل، ما را در ارائه خدمات بهتر یاری نمایید.